Twórcze pisanie to innowacyjny kierunek studiów I stopnia o profilu ogólnoakademickim, kształcącym studentów do kreatywnej pracy nad tekstem – zarówno własnym, jak i cudzym.

To oznacza, że licencjat z twórczego pisania będzie dowodem Twojego pisarskiego profesjonalizmu.

Program twórczego pisania, łączący praktykę warsztatową z teorią, powstał z reinterpretacji dyscyplin tradycyjnego literaturoznawstwa (zbliżając je do nauk stosowanych) oraz z potrzeb praktyki pisarskiej.

To oznacza, że przez trzy lata napiszesz i przeanalizujesz setki tekstów – różniących się objętością, stylem, rejestrem, estetyką, gatunkiem.

Po co studiować twórcze pisanie?
Kierunek twórcze pisanie edukuje zarówno autorów tradycyjnych tekstów, jak i osoby projektujące szeroko pojmowane działania narracyjne dla instytucji i biznesu – narracje komunikacyjne, tożsamościowe, lokacyjne, sensotwórcze, gamifikacyjne itd. Absolwenci są przygotowani również do działań animacyjno-edukacyjnych związanych z projektami literackimi i narracyjnymi.

To oznacza, że studia przygotowują także do wygłaszania mów politycznych, konstruowania skryptów performansów czy scenariuszy nieliniowych gier fabularnych.

Jak studiuje się twórcze pisanie?

Program twórczego pisania jest podzielony na bloki, związane ze sferami społecznego funkcjonowania literackości: m.in. kreację autorskiego ja, problemy konstrukcji fikcji czy uwarunkowania tworzywa. Kierunek twórcze pisanie rozwija warsztat autorów bez anachronicznego dziś podziału na rodzaje literackie, media, wreszcie, bez rozdzielania analizy i interpretacji tekstów zastanych od praktyki pisarskiej, redakcyjnej i edytorskiej.

To oznacza, że od pierwszego semestru możesz skupić się na swojej pasji: sagach fantasy, tekstach przeznaczonych na scenę, blogach.

Kierunek twórcze pisanie charakteryzują dwa pojęcia: kreatywność, definiowana jako innowacyjna twórczość uwarunkowana partykularnym kontekstem oraz pisarstwo, rozumiane jako wszelka sensowna twórczość słowna, sytuująca szeroko rozumianą narrację także poza tradycyjnym paradygmatem literackości.

To oznacza, że twórcze pisanie to studia dla wszystkich piszących – tworzących teksty ładne i brzydkie, grzeczne i niegrzeczne, ale zawsze niestereotypowe i efektywne.

Blok zajęć pisarskich

  • Kreacja świata przedstawionego
  • Kreacja bohatera

  • Stylistyka praktyczna
  • Edycja tekstów

  • Gramatyka gatunków literackich
  • Fakt i fikcja

  • Autor i tekst
  • Techniki podawcze
  • Podmiot tekstu
  • Poetyka

   • Monolog i dialog
   • Storytelling
   • Tworzywa literatury

   • Analogowe przekazy wielokodowe
   • Nowomedialne i transmedialne przekazy wielokodowe
   • Intertekstualność
   • Krytyka artystyczna
   • Przekład – wprowadzenie
   • Edukacja kulturowa – wprowadzenie
   • Dziennikarstwo – wprowadzenie
   • Projekt literacki

  • Praktyczna humanistyka cyfrowa
  • Tekst użytkowy
  • Perswazja w tekstach kultury
  • Seminarium licencjackie

  Blok zajęć literaturoznawczych

   • Kanon literacki – od Homera do Cervantesa

   • Kanon literacki – od Szekspira do Tołstoja
   • Kanon literacki – od Flauberta do Becketta
   • Kanon literacki – od Bartha do Pamuka
   • Kanon literacki XXI wieku
   • Kanon literatury popularnej
   • Estetyka – wprowadzenie

  • Estetyka literatury – kategorie klasyczne
  • Estetyka literatury – kategorie modernistyczne
  • Estetyka literatury – kategorie postmodernistyczne

  Blok zajęć kulturoznawczych

  • Podstawowe problemy filozofii
  • Wprowadzenie do antropologii kultury
  • Filozofia współczesna
  • Kulturowa historia nowoczesności
  • Przemiany praktyk artystycznych XX i XXI w.
  • Organizacja i finansowanie kultury
  • Zagadnienia prawne w sektorze kultury
  • Trening kreatywności
  • Tekst w działaniu społecznym
  • Zajęcia do wyboru (8 przedmiotów)